Avís legal

GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR

Per a donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR

Domicili Social: C/ Santa Llúcia, 1- 3er pis, 17310 Lloret de Mar

NIF: G17270059                

Telèfon: 972 36 52 82

E-Mail: info@hotelslloret.com  

Web: www.hotelslloret.com

Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Girona a l’entrada  3/2020/521298,0  assentament 3/349/1749

  1. OBJECTE

GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR (Des d’ara també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.hotelslloret.com amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web, GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasiones que entren a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Tanmateix, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d’un preu determinat en les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. En aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als que accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’haurà d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com la moral i les bones costums. En efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb fins il·lícits o prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) sigui contraria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexo, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones;

(E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha sigut revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstancies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap caso, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrario a aquest Avís legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

  1. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies

  1. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d’afiliats i / o de terceres webs.

Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar o fer referència a productes i / o serveis de tercers. Donat que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a dits continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió

GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable tot i que aquests anuncis puguin ser indexats per altres buscadors aliens a aquesta web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment de lo disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Tanmateix, GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR li informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquesta web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o tercera persona i GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR no tindrà cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o extracontractuals realitzades entre l’usuari i els anunciants o tercers contactades a través d’aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra  Política de Privacitat

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu: la programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas de que fos necessari, disposa de la llicencia o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la que siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic ressenyat a dalt.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de las controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no es considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si es considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).